Computational and Applied Mathematics Group


Computational and Applied Mathematics Group


Group members: Jinqiao Duan, Congping Lin, Haitao Xu, Ke Yin, Meng Zhao