Analysis & Probability & Partial Differential Equations


The research interests in this group include:

Interactions among analysis, probability, dynamical systems & partial differential equations; nonlocal potential theory; nonlocal operators; integral operators; harmonic analysis; infinite dimensional dynamical systems; non-autonomous dynamical systems; and nonlocal partial differential equations.


Members in this group include:   Guanggan Chen, Jinqiao Duan, Qinbo Liu, Guangying Lv, Jintao Wang, Min Wang, Jinlong Wei, Meihua Yang, Wei Yan, Yiwei Zhang, Xianchao Wu, Haitao Xu,  Chao Yi, Xiongtao Zhang